1. کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

سال انتشار 1397
محل انتشار: مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

2. نظام جزایی ایران در عصر پهلوی، چالش ها و ملاحظات (از آغاز تا انقلاب اسلامی)

سال انتشار 1394
محل انتشار: مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

3. تحلیل فضایی بزه ضرب و جرح در سطح شهر گنبد کاووس

سال انتشار 1398
محل انتشار: فصلنامه دانش انتظامی گلستان
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

4. تحلیل فضایی بزه سرقت منزل در سطح شهر گنبدکاووس

سال انتشار 1397
محل انتشار: فصلنامه دانش انتظامی گلستان
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

5. نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در سیاست جنایی نوین ایران

سال انتشار 1396
محل انتشار: فصلنامه دانش انتظامی گلستان
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

6. تأثیر فضای کالبدی(بافت شهری) بر میزان وقوع بزه ضرب و جرح در سطح شهر گنبد

سال انتشار 1393
محل انتشار: فصلنامه دانش انتظامی گلستان
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

7.نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشیان

سال انتشار 1391
محل انتشار: مجله علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

8.تحلیل فقهی و حقوقی تنزیل مجدد و نظام بانکداری بدون ربا

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


9.بررسی کیفیات مشدده مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


10.جایگاه تقصیر در مسیولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

سال انتشار ۱۳۹۶

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


11.عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در مدارس ایران و جهان

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


12.وضعیت حقوقی نکاح درملل مختلف

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


13.علل جامعه شناختی و آسیب شناختی خشونت های جنسیتی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


14.بررسی جرم شناختی فعالیت شرکت های هرمی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

15.مصادیق جرایم دارویى در حقوق کیفری ایران

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


16.جایگاه اصل قانونی بودن در حقوق کیفری ایران

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

17.مقایسه اجمالی ماهیت حقوقی نکاح دایم و موقت

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


18.نقش دادستان در اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


19.مقایسه مجازات های جایگزین حبس در قوانین سابق وقانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

20.بررسی ضوابط اعمال مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

21.وظایف نظارتی و اجرایی داستان درپرتوقانون آیین دادرسی کیفری 92

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

22.موضع قوانین کیفری در قبال بازاریابی شبکه ای

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

23.صلاحیت دررسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی ودارویی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

24.جایگاه اصل قانونی بودن درفقه اسلامی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


25.بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه

سرفصل انتشار مقاله: حقوق
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

26.جعل مادی در حقوق ایران و فرانسه

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

27.بررسی مسئولیت کیفری تارک فعل در جرم قتل عمدی

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

28.بررسی شرایط و محدوده اعمال مجازات های جایگزین حبس

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

29.رویکرد پیشگیرانه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

30.مسئولیت کیفری تارک فعل در جرم قتل عمدی در دکترین حقوقی ایران و سایر کشورها

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

31.بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در حقوق کیفری ایران

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

32.جایگاه بزه دیده در مکتب عدالت ترمیمی

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

33.تحلیل ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نگاهی به آموزه های فقهی

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

34.نقش جامعه محلی در فرآیند عدالت ترمیمی

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

35.تحلیل و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم؛ مطالعه موردی شهر گرگان

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

36.جایگاه بزه دیده در مکتب عدالت کیفری و نقش آن در پیدایش عدالت ترمیمی

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

37.پدیده مجرمانه و مبانی نظری جرم انگاری

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه


38.دفاع مشروع، پدیده ای نوظهور، تهدیدی علیه صلح جهانی

سال انتشار 1389
محل انتشار: نسخه الکترونیک شماره 51 ماهنامه مدرسه حقوق
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

39.تاثير زمان و مکان بر تخيير بزهکار در پرداخت دیه

سال انتشار 1395
محل انتشار: مجله علمی تخصصی پژوهش در فقه و حقوق (سال اول)
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه

40.میانجی گری کیفری، ساز و کارهای دیرین حل و فصل منازعات

محل انتشار: مجله دادرسی
نویسنده:
دکتر علی طالع زاری – وکیل پایه یک دادگستری – استادیار دانشگاه