وضعیت حقوقی نکاح درملل مختلف

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:
  علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
غلامرضا اتحادیه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق واحدشاهرود دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ایران
چکیده مقاله:
تمام جوامع انسانی درباره روابط جنسی محدودیت هایی اعمال می کنند و می کوشند این روابط را براساس الگوهای پذیرفته شده تنظیم کنند این موضوع ازجامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است اخلاق جنسی سابقه ای طولانی دارد بعضی ازجوامع ابتدایی داشتن تجربه جنسی پیش ازازدواج را مجاز می داند درمیان بعضی ازاقوام باستان زنان به ویژه دوشیزگان به روابط جنسی ازاد به عنوان یک عمل و شعیره دینی می نگریستند دربعضی قبائل کهن و حتی نسبتا جدید رسمی وجود دارد که براساس آن نوعروس رادراختیار خویشاوندان و مهمانان داماد قرارمیدهند درمیان بعضی قبائل ابتدایی مرد به مهمانان خود اجازه میدهد که با همسروی روابط جنسی داشته باشند یاهمسر خود را دربرابر دریافت پول دراختیار دیگران قرار میدهد دربعضی قبایل ابتدایی ازدواجهای موقت صورت میگیرد تا به دنیا اوردن فرزند یا تنها برای چندروز ادامه می یابد ازدواج موقت یعنی ازدواج مردی با زنی یا زنانی غیراززن یا زنان دائمی خود و یاازدواج مرد و زن مجرد با یکدیگر تقریبا درهمه جوامع وجوددارد ازمیان جوامع باستان اینگونه ازدواج دربین یونانیان و رومیان رایج بوده است