نقش دادستان در اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
نویسندگان:
  علی طالع زاری – گروه حقوق واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
جمشید علینژاد – گروه حقوق واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
چکیده مقاله:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط مجریان، دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم و حدود اختیارات و صلاحیت های آنها ایجاد نموده است . یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دادستان است که نسبت به قانون سال 1378، در حدود اختیارات و صلاحیت هایش گستردگی به چشم می خورد و ابتکارات جالبی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان بر سایر دادستان های شهرستان های استان به چشم می خورد که نقطه محسوب می شود. به نظر می رسد دادستان با حفظ وظایف خود که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود داشتند، در قانون جدید نیز به صورت ضمنی دارای وظایفی شده که می تواند در کاهش نرخ تورم کیفری زندان ها و عدم تایید کردن قرارهای حبس از سوی بازپرسین و شعب دادیاری و جنبه های عمومی جرم، نقشی پر رنگ تر از قبل را ایفاء نماید. این وظایف شامل امور اداری و قضایی می باشد که به شکل اجرا و نظارت متبلور می شود.