علل جامعه شناختی و آسیب شناختی خشونت های جنسیتی

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:
  علی طالع زاری – استادیارگروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
  سحر ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
  عیسی حسن زاده – استادیارواحدآزادشهر دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر ایران
چکیده مقاله:
خشونت به شکل های مختلف آن یک معضل اجتماعی روبهرشد است محققان اعتقاددارند برخلاف پرخاشگری درجانوران که جنبه غریزی دارد و بیشتر درخدمت بقای نوع است خشونت درانسان مبنای یادگیری دارد و وجود آن براساس منافعی که برای بقای نوع بشر دارد نمی توان توجیه کرد اکثرافراد رفتارخشونت امیز را نسبت به اعضا خانواده خود مرتکب میشوند گروه هایی که دردرون خانواده بیشتر درمعرض خشونت قراردارند زنان همسران و سالمندان هستند یکی ازمهترین ویژگیهای خشونت خانوادگی که بررسی درمورد آن ضروری ساخته و آن را ازخشونت های اجتماعی مجزا می کند این واقعیت است که روابط خشونتی میان افرادی صورت میگیرد که نسبت به یکدیگر علاقهو محبت داشته و یکدیگر را دوست دارند تاثیرخانواده برروی اعضا ضعیف نه فقط باعث محرومیت ان ازحقوق انسانی خود میشوند بلکه برروابط اجتماعی افراد درجامعه تاثیر گذاشته و باعث ظهور رفتارهای اجتماعی نابهنجار درجامعه می گردد