عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در مدارس ایران و جهان

سال انتشار ۱۳۹۶
12345
محل انتشار: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
نویسندگان:
  علی طالع زاری – عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
مهدی محرابیان – کارشناس ارشد حقوق
  علیرضا قربانی – عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
هدف این مقاله بررسی نقش عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در مدارس ایران و جهان است. روش تحقیقکتابخانه ای است. یافته ها: مدرسه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و تربیتی نقش بسزایی درتربیت نوجوانان و جوانان دارد. نحوه صحیح تربیت و در مقابل آن روش درست مقابله با خطای دانش آموز در مدارس از اهمیتفراوانی برخوردار میباشد. رعایت عدالت در بین قشرهای مختلف دانش آموزان در مدرسه در هر پایهی تحصیلی با توجه به خطایانجام شده میتواند در میزان اثرپذیری آن در بین دانش آموزان از طرف اولیای مدرسه تاثیر مستقیم داشته باشد. خشونت درمدارس از سوی دانش آموز میتواند به عنوان یکی از فاکتورهای کجرفتاری اجتماعی تلقی گردد که نقطه ی مقابل آن و تحریککننده این عمل خطا و مجرمانه میتواند همان رفتار نادرست و عکس العمل نامطلوب از سوی اولیاء مدرسه و یا معلمان و دبیرانباشد. اعمال مجازات های نادرستی هم چون اخراج، تعلیق، تنبیه بدنی، و مواردی از این قبیل، به خصوص زمانی که با نوع خطایانجام شده تناسبی نداشته باشد، دارای تاثیر مخرب روی دانش آموز می باشد و یک دانش آموز بزهکار به وجود می آورد. نتیجه:روش های کارآمد عدالت ترمیمی می تواند تا حد زیادی باعث پیشگیری از بزهکاری دانش آموزان در مدارس گردد و آن ها را ازورود به سیستم قضایی و کیفری و آثار مخربی که بر روی آن ها می گذارد دور نماید. با روش های عدالت ترمیمی از جملهنشست، میانجیگری و مذاکره می توان به اصلاح دانش آموز کمک نمود.