نحوه اعمال ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از حقوقی که برای متهم در قانون آیین دادرسی کیفری در بحث اجرای احکام در نظر گرفته شده است ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که معمولا گاهی به آن توجه نمی شود و یک امکانی برای متهم می باشد قانون گذار پیش بینی کرده است در جرائمی که پیشگیری آن نیاز به درخواست شاکی یا مدعی خصئصی دارد و باید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ شود و اگر ظرف 3 ماه پیگیری نشود پرونده می بایست بایگانی شود اگر شخص در حبس می باشد می تواند آزاد شود اگر تامینی دارد تامین فک شود گاهی اوقات شخص خودش را معرفی نکرده است و جلب براش مکررا صادر می شود طرف پرونده برای پیگیری مراجعه نکرده است در این جور موارد شما می توانید از طرف موکل، تقاضای بایگانی موقت پرونده را داشته باشید.

ماده 541 می گوید هرگاه اجرای مجازات به درخواست محکوم له باشد یعنی جرایمی که جنبه خصوصی دارد مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری و غیره و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف 3 ماه تصمیم خود را در اجرای حکم اعلام نماید به دستور قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می شود ظرف 3 ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ، قاضی اجررای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می نماید. در این صورت چنانچه محکوم علیه به علت دیه در حبس نباشد آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.