آزادی مشروط از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در رابطه با موضوع آزادی مشروط این طور اظهار نظر فرمودند که ابتدا بهتر است بدانیم آزادی مشروط در واقع یک مجازاتی است که فقط برای افرادی که محکوم به تحمل حبس شده اند مورد استفاده قرار می گیرد و نکته دوم اینکه آزادی مشروط از ایتدا هیچ وقت مورد حکم قرار نمی گیرد و هیچ شخصی قبل از اینکه شروع به تحمل محکومیت کیفری نماید نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

ماده 58 قانون آئین مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط شرایطی را در نظر گرفته است می گوید در محکومیت به حبس تعزیری، یعنی محکومیت به حبس مثل کسی که محکوم به سرقت است حدی می شود و مجازات حبس آن فرد می تواند استفاده شود و در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند حکم به آزادی مشروط صادر نماید  و در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به بیش از حبس 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط را صادر نماید.

الف: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب: حالات و رفتار محکوم علیه نشان دهد پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نمی شود.

پ: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم و یا مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت:محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

و ایشان در انتها اظهار امیدواری کردند که با رعایت قوانین و مقررات گذر هیچ شهروند محترمی به زندان نیفتد.