توضیحات کتاب پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

مطالعة شخصيت انسان از دوران قديم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفي در اين باره عنوان شده است. پروندة شخصيت كه ضرورت تشكيل آن براي فرايند كيفري از نيمة دوم سدة بيستم مورد توجه قرار گرفته است، حاوي نتايج مطالعات و آزمايشهاي روان‌شناسي، پزشكي و اجتماعي دربارة متهم و محكوم است. دست‌اندركاران عدالت كيفري با مطالعة اين نتايج و به طور كلي اقدامات انجام‌يافته، سعي در تطبيق مجازاتها، اقدامات تأميني و تربيتي و به طور كلي تصميمهاي قضايي با شخصيت متهم يا بزهكار دارند. تشكيل چنين پرونده‌اي در حقوق كيفري ايران، در برخي قوانين از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامي و مواد 37، 39، 59 و 63 لايحة مجازات اسلامي 1390 و نيز در مواد 47 و 64 آيين‌نامة اجراي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به طور ضمني يا صريح مورد توجه قرار گرفته است. با اين وجود، تشكيل چنين پرونده‌اي در مراحل رسيدگي كيفري الزامي نيست. اين در حالي است كه در برخي كشورها مانند فرانسه، تشكيل پروندة شخصيت در مرحلة تحقيقات مقدماتي در مورد جرايم جنايي الزامي است و در مقام اعطاي تعليق و آزادي مشروط نيز رجوع به پروندة شخصيت ضرورت دارد.