پدیده مجرمانه و مبانی نظری جرم انگاری

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
نویسندگان:
علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
  سیدحسین شاهچراغ – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
پدیده مجرمانه که دارای یک مفهوم مبنی و اجتماعی است ، رفتاری تلقی می شود که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند قانونگذار با تقید به فرهنگ وآداب و رسوم و نیزملاحضات سیاسی، ایدولوژیک با اقتصاد اقدام به جرم انگاری اعمال مج رمانه می کند .جرم انگاری فرآیندی است گزینشی که طی آن اعمال را به عنوان رفتار مجرمانه معرفی و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود قانونگذار با یک سیاست جنایی تقنینی با اعتقاد به لزوم حداکثرآزادی فردی و اجنماعی اقدام به جرم انگاری میکند . در نظام کیفری اسلام نیز جرم انگاری اعمال مجرمانه ب مبنای احکام تکلیفی صورت میگیرد .