وظایف نظارتی و اجرایی داستان درپرتوقانون آیین دادرسی کیفری 92

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:
  علی طالع زاری – گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
جمشید علینژاد – گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
چکیده مقاله:
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باتصویب وورود به عرصه اجرایی محاکم نظم نوینی را درروابط مجریان دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها باهم و ح دود اختیارات و صلاحیت آنها ایجادنموده است یکی ازاین اشخاص که ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دادستان است که نسبت به قانون سال 1378 درحدود اختیارات و صلاحیت هایش گستردگی به چشم می خورد و ابتکارات جالبی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکزاستان برسایر دادستانهای شهرستانهای استان به چشم می خورد که نقطه محسوب می شود به نظر می رسد دادستان با حفظ وظایف خود که درقانون آیین دادسی کیفری سابق وجود داشتند درقانون جدید نیز به صورت ضمنی دارای وظایفی شده که میتواند درکاهشنرخ تورم کیفری زندانها و عدم تایید کردن قرارهای حبس ازسوی بازپرسین و شعب دادیاری و جنبه های عمومی جرم نقشی پررنگ تر ازقبل را ایفا نماید این وظایف شامل اموراداری و قضایی می باشد که به شکل اجرا و نظارت متبلور می شود