همایش بررسی تحولات نوین کیفری

سخنرانی دکتر علی طالع زاری در همایش بررسی تحولات نوین کیفری همراه با اساتید معظم دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر هما داوودی سال 92 برگزار گردید