نشست های تخصصی روز نخست همایش طب و قضا

خلاصه ای از سخنرانی های روز نخست (چهارشنبه 27 آبان ماه 1394) همایش طب و قضا.
ایجاد مراکز و بیمارستان های حفاظت شده روانی ضروری است
رییس بخش معاینات روان پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به لزوم نگهداری بیماران مجرم روانی در مراکز و بیمارستان های حفاظت شده روانی گفت:  در نشست های تخصصی پنجمین همایش طب و قضا مقاله ای با موضوع نگهداری بیماران روانی خطرناک در بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی یا مراکز اقدامات تأمینی ارائه کردم که در آن بر ضرورت ایجاد مراکزی برای نگهداری بیماران روانی با هدف توانبخشی و درمان و رساندن آنان به وضعیتی که بتوانند به زندگی عادی برگردند و برای جامعه خطری نداشته باشند؛ تأکید می شود.
دکتر مهدی صابری افزود: باید مرکزی وجود داشته باشد که بیماران روانی مجرم بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند بدون آنکه برای جامعه خطری  داشته باشند و یا آنکه بتوان آنان در در مرکزی نگه داشت تا خطرشان برای جامعه کم شود.
وی با اشاره به تأکید ماده 150 قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: این قانون قوه قضاییه را مکلف کرده که مراکز اقدامات تأمینی را برای نگهداری این بیماران ایجاد کند اما هیچ ضرب الاجلی برای آن در نظر گرفته نشده بنابراین امیدواریم با تکرار این موضوع و انجام رایزنی های لازم نسبت به ایجاد این مرکز یا اختصاص بخش هایی از بیمارستان های روان پزشکی عمومی به بیماران مجرم روانی اقدام شود.
لزوم تدوین سند جامع تعیین ارش و دیه
در ادامه برپایی نشست های تخصصی روز اول همایش حجت الاسلام والمسلمین دکتر واشیان نیز با تأکید بر لزوم تدوین سند جامع تعیین ارش و دیه اعضا گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های پزشکی قانونی و قضات موضوع تعیین ارش و دیه اعضا است لازم است سندی جامع در این خصوص تدوین شود.
وی افزود: تدوین سند جامع بر اساس نیازهای موجود است که به صدور رأی یکسان در این خصوص کمک می کند چرا که نباید در مورد تعیین ارش و دیه به شکل جزیره ای عمل کرد.
واشیان با اشاره به ضرورت ارائه تعریف مشخص از عضو مراحل طراحی سند جامع را موضوع شناسایی اعضا، استخراج و تبیین ادله فقهی و فقاهتی، تولید، تبیین و ابهام زدایی قوانین موضوعه و طراحی نقشه یا جدول جامع میزان ارش و دیه اعضا عنوان کرد.
تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری
دکتر هادی رستمی با ارائه مقاله ای در خصوص مسئولیت کیفری و مستی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری را در دو دسته آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم کرد و گفت براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که فرد عاقل بالغ و مختار باشد بنابر این اگر مستی تعمدی نباشد و موجب زوال اختیار شود در جرایم عمدی مانع مسئولیت و یا تخفیف آن می شود.
وی تصریح کرد این موضوع در جرایم غیر عمد هیچ تاثیری ندارد و حتی ممکن است تشدید مجازات را به همراه داشته باشد.
بررسی تسری قاعده کل ماکان بر اعضای داخلی
در ادامه جلسه حسن رضوانی دهاقانی به موضوع بررسی فقهی و حقوقی تسری قاعده کل ماکان بر اعضای داخلی اشاره کرد و گفت احادیثی در مورد دیه اعضای زوج و فرد در بدن وجود دارد که قانونی 563 مجازات اسلامی نیز بر همین اساس تدوین شده. مطابق این ماده زوال اعضای زوج (هر دو) آتی یک دیه کامل، یکی از اعضای زوج نصف دیه و یک عضو کامل یک دیه کامل به همراه دارد.
وی افزود به نظر می رسد احادیث تاریخی در خصوص دیه اعضا تنها به اعضای ظاهری توجه داشته در حالی که باید در تسری این قاعده به اعضای داخلی دقت بیشتری صورت گیرد.
ارزیابی دیدگاه مقنن با عملکرد پزشکی قانونی در ضایعات ستون فقرات
دکتر ولی زاده دیگر سخنران نشست های علمی اولین روز همایش بود. وی با ارائه مباحثی در خصوص ارزیابی دیدگاه مقنن با عملکرد پزشکی قانونی در ضایعات ستون فقرات اظهار داشت در این مقاله سعی شده اصول و قواعد فقهی و قانونی و تفسیر علمای حقوق از قانون دیات با دیدگاه و رویه پزشکی قانونی که برگرفته از دانش پزشکی است در موضوع شکستگی و صدمات ستون فقرات مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
به گفته وی در این مطالعه تفاوت های اساسی که بین دیدگاه مقنن و علم پزشکی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر این تفاوت دیدگاه بر نوع نتیجه گیری و ارش و دیه تبیین شده است.
پرونده زندگی نباتی بعد از یک سال بسته شود
دکتر رضا حاج منوچهری در این نشست مقاله ای به عنوان وضعیت نباتی و زوال عقل و از بین رفتن منافع ناشی از آن ارائه کرد و گفت: در زندگی نباتی فرد هیچ درکی از پیرامون خود نداشته و توان پاسخگویی به محرک های بیرونی را نیز ندارد. در این موارد پیشنهاد می شود که پرونده فرد بعد از یک سال بسته شود، ضمن آنکه دو متخصص مغز و اعصاب در دو فاصله مشخص زمانی او را مورد معاینه قرار داده باشد.
وی اظهار داشت از آنجا که وضعیت آسیب در این موارد بسیار گسترده است پیشنهاد می شود بیش از یک دیه برای فرد دچار زندگی نباتی اختصاص داده شود.
نگاهی تطبیقی به مسئولیت کیفری اشخاص مسلوب الاراده
بهزاد سارخانلو سخنران دیگر نشست های علمی اولین روز همایش سراسری طب و قضا بود که مقاله ای به عنوان  نگاهی تطبیقی به مسئولیت کیفری اشخاص مسلوب الاراده ارائه کرد و در آن مسئولیت کیفری افراد در حالت ها و شرایط مختلف و نیز مطلق و نسبی بودن آن را بررسی کرد.
شکستگی بینی با نظر داشت به مبانی فقهی، قانونی، پزشکی
آخرین سخنران روز اول همایش دکتر علی طالع زاری با ارائه مقاله ای تحت عنوان بررسی شکستگی بینی با نظر داشت به مبانی فقهی، قانونی، پزشکی بود که در سخنان خود ضمن تفسیر ماده 593 قانون مجازات اسلامی به مبانی فقهی و حقوقی و پزشکی آن اشاره کرد وی همچنین قوانین سی سال اخیر در موضوع شکستگی استخوان بینی و ایرادات آن را به طور اجمالی مورد بررسی قرار داد و در نهایت پیشنهاداتی برای رفع مشکلات موجود دراین حوزه بیان کرد.
منبع: http://lmo.ir