نحوه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در رابطه با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نکاتی را خاطر نشان شدند. در ماده 442 این حق برای افراد در نظر گرفته شده است که در مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خود را اسقاط کنند و در مقابل دادگاه می تواند یک چهارم از مجازات را کم نماید اما چند نکته دکتر طالع زاری در این رابطه اشاره کردند.

ماده 442 می گوید در تمام محکومیت های تعزیری، در صورتی دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می نماید.

دکتر علی طالع زاری تاکید کردند که اعمال این حق برای دادگاه اجباری است اما میزان اعمال این حق برای دادگاه اختیاری است و در نهایت این ماده می گوید که این حکم قطعی می باشد یعنی دیگر برگشت پذیر نیست.