موضع قوانین کیفری در قبال بازاریابی شبکه ای

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان:
  علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
علی افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق واحدگرگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ایران
چکیده مقاله:
بازاریابی شبکه ای قریب به صدسال پیش به عنوان یک پدیده اقتصادی – بازرگانی مطرح گردید برهمین اساسی میتوان گفت بازاریابی شبکه ای یکی ازجدیدترین انواع استراتژیهای بازاریابی دردنیا می باشد این نوع فعالیت اقتصادی با نام های مختلف دیگری چ ون بازاریابی چندسطحی بازاریابی نفربه نفر و بازاریابی مستقیم مصرف کننده نیز معرفی میشود ازهمان زمان ظهور این نوع ازبازاریابی شرکت ها و افراد سودجو درسراسر دنیا ازاین شیوه ازبازاریابی جهت منفعت طلبی شخصی استفاده کرده و نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای یعنی طرح های هرمی را بهوجود اوردند بنابراین بازاریابی شبکه ای به دونوع سالم و ناسالم تقسیم میشود نوع سالم بازاریابی شبکه ای به تولید کنندگان کمک می کند که کالاهای خود را به فروش برسانند و باعث ایجاداشتغال و شکوفایی اقتصادی میشود اما درمقابل نوع ناسالم بازاریابی شبکها ی لطمات اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگی چون خروج ارز ازکشور بیکاری ازهم پاشیدن خانواده و ایجادحس تن پروری و امکان دستیابی به ثروت هنگفت بازحمت کم را به وجود می آورد