عدالت ترمیمی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ عدالت ترمیمی را یکی از مقوله هایی می داند که به عنوان رنسانس و انقلاب که در حوزه حقوق کیفری و چه در حوزه تحقیقاتی و چه در حوزه کارکردی و در ادبیات قانون کشورها امروز منصه ظهور رسیده است. در ادامه ایشان عدالت ترمیمی را به عنوان یک مفهوم جدیدی از عدالت ، یک تعریف جدیدی از عدالت جایگزین بحث عدالت کیفری معرفی می نماید . دکتر طالع زاری می گوید در بحث عدالت کیفری تمرکز بر اجرای مجازات در واقع اجرای عدالت از طریق مداخله های کیفری و اجرای مجازات می باشد. که این موضوع در واقع نقش درستی را درباره جرم و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرم نمی تواند ایفا کند چرا که صرف اجرای مجازات نمی تواند خسارات وارد به بزه دیده را جبران کند نمی تواند مشارکت جامعه محلی و بزه دیده را در جرم حل کند و امروز شاهد تورم پرونده های کیفری و نرخ جرم در جامعه هستیم در عدالت ترمیمی یک تعریف و مفهوم جدیدی از عدالت را ارائه می نماید. و در واقع اجرای عدالت از طریق کیفر جای خودش را به اجرای عدالت از طریق ترمیم و جبران خسارت. امروز ما در عدالت ترمیمی نقش بزه دیده را در وقوع جرم پر رنگ تر می کنیم  و به  بزه دیده در مسیر صدور حکم و اجرای مجازات جایگاه ویژه ای می دهد . جامعه محلی را در اجرای عدالت پر رنگ می کنیم و به عنوان یک ضلع تحت عنوان سیاست مشارکتی NGO  ها، سازمان های مردم نهاد در کنار جامعه در فرآیند دادرسی کیفری قرار می دهیم. در عدالت ترمیمی به سازش توجه می شود. در عدالت ترمیمی به روش های غیر کیفری و حتی غیر حقوقی توجه می شود که همه این موارد با اهمیت تر از تمام ظرفیت های جامعه استفاده می شود. و نه صرفا مجازات و دادگستری ، مجازات و دادگستری  و قانون صرفا ظرفیت حل تمام مشکلات جامعه را قطعا ندارد. ما می بایست به تمام ظرفیت ها تمرکز کنیم. در عدالت ترمیمی تمرکز بر نقش بزه دیده در فرآیند کیفری ، تمرکز بر نقش جامعه در فرآیند کیفری ، تمرکز بر سازش ، تمرکز بر جبران خسارت بزه دیده و حتی تمرکز بر آسیب دیدگان ناشی از جرم که همه این ها می تواند حتی خانواده بزه کار باشدخواهد شد . یک مفهوم گسترده تر و توجه جدیدی تر بر مقوله جرم خواهیم داشت.در انتها دکتر طالع زاری اظهار امیدواری کردند که توجه به مفهوم عدالت ترمیمی در کشور ما و توجه قانونگذار به مفهوم عدالت ترمیمی در ادبیات قانونگذاری و در تغییرات نوین قانون بتواند مشکلات جامعه کیفری را کمتر کند.