سایت جنایی مشارکتی از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از متولدهای نوین کیفری در حوزه سیاست جنایی را  سیاست جنایی مشارکتی دانست. درباه این موضوع اینطور فرمودند:امروزه یکی از مشکلاتی که در حوزه سیاست جنایی وجود دارد  این است که اساسا چرا ما کنترل ها، سازماندهی ها ، افزایش کیفی و کمی قضاوت دستگاه عدالت کیفری منتهی به کنترل رویه جرم زا نمی شود.

یکی از اشکالاتی که از نظر ایشان وجود دارد این است که در این حوزه تصور و نگاه همه این می باشد که برخورد با جرم فقط وظیفه دادگستری و دستگاه قضایی و کیفری است در صورتی که در کشورهای مترقی اقدام به رفع انحصار از مسئولیت دستگاه عدالت کیفری و توزین مناسب آن در جامعه بین دادگستری و سایر سازمانهای غیرحقوقی حتی جامعه و سازمان های مردم نهاد شده است.

در واقع سیاست جنایی مشارکتی به این معناست که ما در حوزه سیاست جنایی و در حوزه برنامه ریزی و کنترل و اعمال سیاست های مفابله با رویه های جرم زا تمرکز بر نقش دادگستری را از آن عبور کرد.اگر چه دادگستری همواره دستگاه عدالت کیفری همواره باید محور باشد.

یکی از جرم شناسان جمله جالبی دارند می گویند هرجامعه ای استحقاق مجرمینی را دارد که خودش تربیت کرده است.در واقع می گوید جامعه نباید تعجب کند وقتی جرمی اتفاق می افتد وقتی شخص در بستر جامعه تبدیل به بزه کار شده است.

ایشان در ادامه گفتند اگر همه به وظایف خود به درستی عمل نمایند قطعا معقوله جرم بهتر کنترل می شود از طرفی جرم به جامعه هم  آسیب می زند وقتی یک جرم خشن در منطقه ای اتفاق می افتد صرفا این نیست که آن شخص آسیب می بیند بلکه خانواده و اطراف آن فرد و جامعه نیز آسیب می بینند.

دکتر طالع زاری همواره به این نکته تاکید دارند که ترس از جرم از خود جرم بدتر است چرا که جرم را فقط یک نفر تجربه می کند ولی ترس از جرم را همه افراد جامعه تجربه می کنند.

سیاست جنایی مشارکتی بر نقش جامعه و سازمان های مردم نهاد تاکید دارند و در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 در موادی مثل 66 که بحث سازمان های مردم نهاد مطرح شده است ماده 82 که بحث میانجی گری کیفری مطرح شده است یک نگاهی به سیاست جنایی مشارکتی شده است اما همچنان در آغاز راه هستیم و باید توجهات بیشتری شود.

مورد دیگری که باید به آن توجه کرد بحث کارکردهایی که جامعه دارد باید دقت کرد باید هزینه شود و برنامه ریزی داشت.

دکتر طالع زاری اشاره کردند که شورای حل اختلاف وجود دارد اما کارکرد قابل توجهی ندارد  چرا که در شورای حل اختلاف نه تامین مالی خوبی وجود دارد و نه افراد آموزش دیده اند.

و در انتها اظهار امیدواری کردند که در تغییرات بعدب قانون سیاست جنایی مشارکتی انعکاس بیشتری در قوانین داشته باشیم.