رویکرد پیشگیرانه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان:
علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران
نصیبه ابراهیمی – دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران
چکیده مقاله:
فساد اداری به عنوان یکی از ثمرات افسارگسیختهی بوروکراسی، به دلیل پیامدهای ناگواری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، همواره موردتوجه دولت ها در برخورد با آن بوده است. در کشور ما نیز با توجه به رویکردها و راهبردهای موجود اقدامات چندی در این خصوص انجامگرفته است که آخرین آن تصویب تاکنون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در سال 1390 ، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظاممیباشد.این پژوهش که با هدف بررسی مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانهی قانون ارتقا سلامت اداری با بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام گرفت از نظر هدف از نوع نظری، توسعهای میباشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. نتایج حاصله از تحقیق، پس از مشخص شدن تعاریف، انواع و پیشینهی اقدامات مقابله با فساد اداری در ایران، نشان داد که در قانون جدید دولت با استفاده از ابزارهای غیر کیفری وتدابیر پیشگیرانه به مقابله با فساد اداری بپردازد. مواردی که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته عبارتند از: توجه به مقولهی شفاف سازی فرآیند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم، بهره گیری از فنآوری اطلاعات و نرمافزارهای رایانهای، حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان و مشروط بر برخی تدابیر پیش بینی شده میباشد. هم چنین عدم تعیین ضمانت اجرا در بخشی از قانون موجب شده تا امید چندانی به اجرایی بودن قانون مذکور نباشد