1.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

گروه حقوق گرایش جزا و جرمشناسی
عنوان : مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانه قانون ارتقاء سلامت اداری
استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
نگارش : شهرات آق آتابای
اسفند 1393

2.پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان: حفاظت از حقوق شهروندی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید
استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
نگارش: محمد اسماعیل محمدی
زمستان 1393


3.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان : تاثیر اشتباه حکمی در مسئولیت کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
نگارش : بهزاد حسینی
 زمستان 1393

4.پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش  جزا و جرم شناسی
عنوان : نقش نهاد ها اجرایی  در پیشگیری از وقوع جرم با نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی استان گلستان
استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
استاد مشاور : دکتر ایرج گلدوزیان
نگارش : فیض محمد خورشیدی
پاییز 1393

5.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)
عنوان : تداخل اسباب ومسببات و آثارآن در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران
استاد راهنما : دکترعلی طالع زاری
استاد مشاور : پرفسورایرج گلدوزیان
نگارش : احمدحبیبی رامیانی
زمستان 1393

6.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
 عنوان :تأثیر نظام جزایی بابل بر نظام جزایی ایران باستان
  استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
 استادان مشاور : دکتر ایمان پور ، دکتر اکبری
 نگارش : فاطمه شریفیان
زمستان 1393


7.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M. A
عنوان :امکان قصاص در سقط عمدی جنین دارای روح در قانون مجازات و فقه امامیه.
 استاد راهنما :دکتر علی طالع ­زاری
نگارش: الهه طالع­ زاری
بهار 1394


8.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گروه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان :بررسی نظام جزایی ایران در عصر هخامنشیان
 استاد راهنما :دکتر علی طالع ­زاری
نگارش:ماریا تاش شمس­ آبادی
پاییز 1393


9.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )
گروه جزا و جرم شناسی
عنوان : بررسی مبانی و تحولات جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
استاد مشاور : دکتر ایرج گلدوزیان
نگارش : محمد سعید میرزائی
بهمن 1393


10.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
گروه حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان : بررسی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92 از منظر آموزه‌های کیفرشناختی
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
نگارش : رضا ولي زاده
بهار 1394


11.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان : امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران و لبنان
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
نگارش : محمدرضا مرادی
زمستان 1393


12.پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق «M.A.»
حقوق جزا وجرمشناسی
عنوان : بررسي جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران
Iranian criminal legal investigation of  victim less crimes
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
نگارش : سمانه میقانی
زمستان 1393


13.پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان : بررسی توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و حقوق کیفری اسلام
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
نگارش : مصطفی جانبازی مشک آبادی 
زمستان 1393


14.پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان : بررسی جایگاه توبه در فقه و قوانین موضوعه با رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
 استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
استاد مشاور : دکتر غلامرضا عبدلی
نگارش : احمد جعفری 
بهار 1394


15.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M. A)
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان : بررسی تحولات تقنینی عنصر مادی سرقت در قوانین کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 استاد راهنما : دکتر علی اصغر عادل نژاد
استاد مشاور : دکتر ایرج گلدوزیان
نگارش : آرزو سقر
پاییز 1393

16.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.”حقوق جزا
عنوان : بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 70 و 92  
استاد راهنما : دکتر علی طالع ­زاری
نگارش : عاطفه حاجی مرادخانی

17.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.
عنوان : فلسفه جزای نقدی در قوانین تعزیرات حکومتی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی از منظر     آموزه های کیفر شناسی
 استاد راهنما : دکتر علی طالع زاری
نگارش : بهرام بردی حاجی لی دوجی
1393