درجه بندی مجازات ها از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ درجه بندی مجازات ها را یکی از مسائلی را عنوان نمود که در قانون مجازات سال 1392 به عنوان یک تاسیس جدید شده است، که قانونگذار درجات مجازات را به 8 درجه تقسیم کرده است.

برابر قانون مجازات تعزیری به 8 درجه تقسیم می شود.

مجازات درجه 1، حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی

درجه 2، حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی بیش از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

درجه 3، حبس بیش از 10 تا 15 سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال

درجه 4، حبس بیش از 5 تا 10 سال، جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال و انفصال دائمی از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5، حبس بیش از 2 تا 5 سال ، جزای نقد بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت دائم از دعوت عموم برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6، حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال ، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم معافی عفت یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه

درجه 7، حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی از بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه

درجه 8، حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه