دادگاه صالح از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد مقوله ای که در طرح دعوی بسیار حائز اهمیت می باشد بحث صلاحیت دادگاه ها بیان کردند این که برای طرح دعوی می بایست به کدام دادگاه مراجعه نمائیم. قانون گذار برای هر دعوی ترتیب خاصی معین کرده است. در دعوی کیفری با موضوعاتی همچون آدم ربایی، خیانت در امانت، کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، توهین، افتری، قتل قانونگذار در قانون آئین دادرسی این گونه بیان می کند : دادسرای محل وقوع جرم، صالح است.

ممکن است شما ساکن شهری باشید و طرف مقابل ساکن شهر دیگر اما جرمی که در مورد آن صحبت می کنید باید دید کجا اتفاق افتاده است. اما اگر دعوی حقوقی بود باید چه کرد همانند ارث و میراث، مطالبات ، تعهداتی که شخص به آن عمل نمی کند، قرارداد، دعوی خانوادگی، وصیت

اساسا در دعوی حقوقی مالی را طلب می کنیم در این جور موارد قاعده اصلی در قانون آئین دادرسی مدنی قانون گذار مطرح کرده است دادگاه محل اقامت خوانده، صالح است.البته استثنا هم دارد به طور مثال اگر دعوا در رابطه با قرارداد باشد خواهان مخیر است علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد هم به دادگاه محل وقوع عقد قرارداد هم مراجعه کنیم.

یکی دیگر از مسائلی که در صلاحیت مطرح می باشد زمانی که دعوایی علیه شخصی مطرح می شود که در ایران ساکن نیست چه باید کرد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی این طور بیان می کند دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول واقع است و هرگاه مال غیرمنقول نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود .

راجع به ترکه متوفی، علیه میت طرح دعوی کرد کجا باید طرح دعوی کرد؛ قانون گذار می گوید قبل از تقسیم ترکه باید در آخرین اقامتگاه میت می توان طرح دعوی کرد.

و آخرین نکته در بحث صلاحیت مطرح می باشد دعوی علیه شرکت ها است. اگر زمانی علیه شرکت تجاری یا حقوقی خواستید طرح دعوی کنید محل ثبت شرکت یا محل آخرین فعالیت شرکت صالح است. توجه به صلاحیت می تواند باعث گردد دعوی رد نگردد.