دادگاه صالح در اختلافات خانوادگي

دكتر علي طالع زاري وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشتند كه يكي از موضوعاتي كه امروزه در محاكم قضايي مورد سوال بسياري از افراد مي باشد موضوع دادگاه صالح در اختلافات خانوادگي مي باشد كه دعاوي خانوادگي مثل مهريه، نفقه، طلاق، تمكين و امثالهم را كجا مي توانيم مطرح كنيم كه برابر با قاعده كلي در دعاوي حقوقي بايد آن را در محل اقامت خوانده يعني طرف مقابل مطرح كرد. منتهي در دعاوي خانوادگي در ماده ١٢، قانون حمايت از خانواده قانون گذار امتيازي براي زوجه در نظر گرفته است كه زوجه مي تواند دعاوي خانواگي را در محل اقامت خودش يا محل زندگب مشترك مطرح كند.

دكتر علي طالع زاري وكيل پايه يك دادگستري در ادامه مي گويد: نكته اي كه بوجود مي آيد زوجين عليه هم دعاوي متعددي طرح كنند، خانم تقاضاي مهريه ، طلاق و آقا تقاضاي تمكين ميكند.

هر يك از آنها به علت اينكه شهر محل سكونت در شهرهاي مختلف هست در دادگاه هاي شهرهاي مختلف مطرح مي شود. كجا صالح به رسيدگي است قانون گذار در ماده ١٣ مي گويد اگر دعاوي متعدد از طرف زوجين طرح شود دادگاهي كه اولين دادخواست رسيدگي كرده اولين دادخواست ها واصل شده، صالح مي باشد. 

يعني اگر به طور مثال خانم مهرش را در يك شهر اجرا گذاشته است و آقا يك شهر ديگر تمكين داده است ، دعاوي همان جايي كه دادخواست اوليه مطرح شده است اهميت دارد. 

فرض نادري هم مي باشد كه ممكن است در يك روز چند دادخواست داده شود ، دادخواستي كه اولين دادگاه رسيدگي شده است مي تواند دادخواست  بعدي را رسيدگي كند.