تعلیق اجرای مجازات از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد جزئیات مقوله تعلیق اجرای مجازات اشاره به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می فرماید که در آن ماده این گونه بیان شده که در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 که در ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم که درجات را مشخص کرده است که مجازات تعزیری به 8 درجه تقسیم می شود. حبس بیش از 25 سال درجه 1 می شود، حبس بیش از 15 تا 25 سال می شود درجه 2 و حبس بیش از 10 تا 15 سال درجه 3 می شود.

با توجه به اینکه حبس بیش از 10 سال درجه 3 است باید بگوییم در مواردی که حبس کمتر از 10 سال باشد دادگاه می تواند از تعلیق استفاده نماید.

در جزای نقدی کمتر از 360.000.000 ریال قاضی می تواند از تعلیق استفاده نماید. در ادامه ماده 46 می خوانیم در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می تواند در صورت شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از 1 تا 5 سال معلق نماید.

دکتر علی طالع زاری در ادامه افزود؛ شرایط امکان تعلیق حکم را اینگونه بیان کردند قاضی امکان تعلیق را تشخیص دهد قاضی احساس کند مرتکب اصلاح می شود جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران و البته فقدان سابقه کیفری موثر، با توجه به این 4 شرط قاضی می تواند از تعلیق استفاده نماید.

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس لز اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قبلی تقاضا تعلیق نماید پس یا دادگاه تعلیق حکم را مشخص نماید و یا تعلیق در نظر نگرفته در مسیر اجراست.  قاضی اجرای احکام بعد از اجرای یک سوم مجازات می تواند تقاضای تعلیق نماید.

و در ادامه ایشان می گویند همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام تقاضای تعلیق نماید . اما در بعضی موارد تعلیق قابل اجرا نیست که در ماده 47 اینگونه بیان می کند که در صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم ذیل و شروع آنها اجرای تعلیق نیست:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب:جرائم سازمان یافته سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسید پاشی

پ:قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر

د:جرائم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت:قاچاق عمده موادمخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث:تعذیل بدل از قصاص نفس یعنی در جایی که قصاص نفس بوده اولیای دم رضایت دادند قصاص انجام نشده یا معاونت در قتل عمدی و محاربه

ج:جرائم اقتصادی و موضوع جرم بیش 100.000.000 ریال در این موارد تعلیق امکان پذیر نیست

و در نهایت دکتر طالع زاری اظهار نمود که با اطلاع از حقوق و شرایط قانونی بتواند وکیل خود باشید و از قوانین آگاه باشید.