تحلیل فضایی بزه ضرب و جرح در سطح شهر گنبد کاووس

سال انتشار 1398نویسنده: علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تمرکز بر شناسایی و تحلیل فضایی و شناسایی نقاط جرم­خیز بزه ضرب و جرح در شهر گنبد کاووس گامی جدید در عرصه­ی پیشگیری محیطی از بزهکاری برداشته شود. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی می‌باشد که به منظور شناسایی و درک بهتر الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر مورد مطالعه از مدل آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه­ی اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. مهم­ترین آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون توزیع نقطه‌­ای و آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف است. جامعه­ی آماری این پژوهش را مجموعه جرایم ضرب و جرح تشکیل می‌دهد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده‌های ثبت شده در سیستم 110 نیروی انتظامی شهرستان گنبد کاووس از تاریخ 1/3/1391 لغایت 29/12/1392 با استفاده از روش تمام­شماری استخراج شده و تمام وقایع مجرمانه­ی بزه ضرب و جرح در طی این دو سال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد بیش­ترین فراوانی نرخ بزه ضرب و جرح در مناطق دارای بافت فرسوده و حاشیه‌نشین شهر اتفاق افتاده است. مهم­ترین شاخص­های کالبدی این کانون‌های جرم­خیز فرسودگی و کوچه‌های باریک و تودرتو و نبودن نظارت کافی بر آن و عدم آشنایی ساکنان محل نسبت به یکدیگر(نظارت غیررسمی) می­باشد.