تحلیل فضایی بزه سرقت منزل در سطح شهر گنبدکاووس

سال انتشار 1397نویسنده: علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تمرکز بر شناسایی و تحلیل فضایی و شناسایی نقاط جرم­خیز بزه سرقت منزل در شهر گنبدکاووس حرکتی جدید در عرصه­ی پیشگیری محیطی از بزهکاری برداشته شود. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی می‌باشد که به منظور شناسایی و درک بهتر الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر مورد مطالعه از مدل آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه­ی اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. مهم­ترین آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون توزیع نقطه‌­ای و آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف است. جامعه­ی آماری این پژوهش را مجموعه جرایم سرقت منزل تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد بیش­ترین فراوانی نرخ بزه سرقت منزل در مناطق دارای بافت نو و شمالی شهر اتفاق افتاده است. مهم­ترین شاخص­های کالبدی این کانون­های جرم­خیز خلوتی بیش از حد خیابان‌های فرعی، ویلایی بودن بیش از نیمی از واحدهای مسکونی و عدم آشنایی ساکنان محل نسبت به یکدیگر(نظارت غیررسمی) می­باشد.