تأثیر فضای کالبدی(بافت شهری) بر میزان وقوع بزه ضرب و جرح در سطح شهر گنبد

سال انتشار 1393نویسنده: علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

امروزه طراحی محیطی و شهری نقش بسیار مؤثر و کارآمدی در جلوگیری از وقوع جنایات در مناطق غیرقابل دفاع دارد. در مقابل، شرایط محیطی و ژئومورفیک برخی مناطق باعث شده که این مناطق برای وقوع برخی جرایم بیش تر باشند. مسأله ی دیگری که امروزه رؤیت شده آن است که مؤثرترین طرح ها و اقدامات آن هایی هستند که با طبیعت و محیط هماهنگی دارند؛ بنابراین این پژوهش در پی آن است که نقش محیط در ایجاد ناهنجاری های اجتماعی، به ویژه بزه ضرب و جرح اتفاق افتاده، در سطح شهر گنبد را مورد تأکید قرار دهد. بررسی آماری جرایم طی سال های 92-1391 نشان دهنده ی این موضوع است که شرایط خاص فضای کالبدی حاکم بر برخی مناطق(به ویژه مناطق فرسوده ی سطح شهر) باعث شده که این مناطق به سیبل هایی مناسب برای ارتکاب بزه ضرب و جرح از سوی افراد مستعد بزه تبدیل گردد. در این راستا شرایط فیزیکی از قبیل: طراحی ناموزون و غیرمتعارف شبکه ی معابر، روشنایی نامناسب و… سبب شده خیابان «ملانفس» به عنوان ابرکانون بزه نقل شده و سپس خیابان «بعثت غربی» و «باغ ملی قابووس» در مرتبه ی بعدی قرار گیرند.