بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه

سرفصل انتشار مقاله: حقوق
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
نویسندگان:
علی طالع زاری – عضو هیأت علمی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
  عبدالله ملکان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
چکیده مقاله:
عدم مسئولیت کیفری اطفال هر چند در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما در عین حال درمواردی قانون گذار اقدامات تربیتی و عقوبتی را در قالب تعزیرات برای آنان وضع کرده که خود تناقضآشکاری را با فقدان مسئولیت جزایی اطفال در پی داشته است. این مقاله در صدد است ضمن تبیینماهیت طفل از حیثیت بلوغ و رشد از منظر حقوقی و فقهی به این پرسشی اساسی پاسخ دهد که چگونه وبر چه مبنایی می توان این تناقص را بر طرف نمود. لذا سعی گردید با رویکرد تحلیلی اطفال با بررسی وتطبیق قانون مجازات اسلامی قبل و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاء و تناقضی که در موردمسئولیت کیفری اطفال وجود داشت بر مبنای سن اطفال توجه به رشد جزایی همراه با مبانی روایی وفقهی به نحوی آن تناقض مرتفع گردد و برطرف نمود.