امکان تبدیل مجازات حبس از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ در مورد اختلاف نظری که در محاکم راجع به ماده 37 قانون مجازات اسلامی در رابطه با بحث تخفیف مجازات می باشد اینگونه اظهار نظر کردند

ماده 37 می گوید در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.

در بند الف در مورد حبس می گوید تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه

در مورد سایر بندها بحث تبدیل را مطرح می کند بعضی از آقایان نظرشان این می باشد که در مورد حبس چون قانون گفته تقلیل حبس، تبدیل نمی توان کرد.

فقط حبس را می توانیم یک یا سه درجه تقلیل کنیم ولی بعضی از حقوق دانان نظرشان این است که با توجه به این که در خود ماده 37 به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند پس این تبدیل افاده عام به بندهای زیرین دارد شامل حبس هم می شود

دکتر علی طالع زاری این طور اعلام نظر کردند که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و صراحت ماده 37 دادگاه می تواند با توجه به این ماده حبس را به جزای نقدی یا سایر مجازات ها تبدیل کند